Monday, August 14, 2017

മോക്ഷം പ്രാപിച്ച കുട്ടി

മോക്ഷം പ്രാപിച്ച  കുട്ടി 
ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് 
സ്കൂൾ സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ 
പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു 
സമ്മാനം കിട്ടിയ കുഞ്ഞു ട്രോഫി 
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം 
ആകാശംകാണാത്ത  
അലമാരിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു.
കുങ്കുമ റിബ്ബണിൽ 
ഹെയർപിന്നിൽ തിളങ്ങിയ വെള്ളയിൽ, നീലയിൽ 
എല്ലാം അവൾ ദേശത്തിന്റെ നിറം കണ്ടു. 
മോക്ഷം പ്രാപിച്ച  കുട്ടി 
മാതൃഭാഷയെ കുറിച്ച് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ 
അച്ഛനും അമ്മക്കുമൊപ്പം 
തന്റെ ദേശത്തിൻറെ നാഥനെയും ഓർത്തിരുന്നു 
അയാൾ അവൾക്കു ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു
ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ രൂപത്തിൽ, 
യൂണിഫോമിന്റെ രൂപത്തിൽ  
ദൈവം അവളോട് കൂട്ടുകൂടി, 
അവളുടെ വെള്ളാരംകണ്ണുകളിൽ 
ചിരി പടർത്തി . 
അനാഥമായ 
ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ 
തണുത്തുറഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ 
അവളുടെ കൂമ്പിയ കണ്ണുകൾ 
ദൈവനാഥനെ തേടി 
എന്നാൽ അവളുടെ ദൈവം 
അവൾക്കരികിലെങ്ങും 
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല, 
ജ്വരബാധയിൽ പിടക്കുന്ന പ്രാണനെ കണ്ടില്ല 
ജീവവായു കിട്ടാതെ 
അവളുടെ കണ്ണുകൾ പിടഞ്ഞപ്പോൾ 
വെളുത്ത മാലാഖമാർ അവളെ തേടിവന്നില്ല 
എന്റെ ദൈവമേ എന്ന വിളി 
പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുളിൽ അലയടിച്ചു 
മോക്ഷം പ്രാപിച്ച  കുട്ടിയെ 
സൈക്കിൾ റിക്ഷയുടെ തട്ടിൽ 
ഇറക്കി കിടത്തുമ്പോൾ 
അവൾ അനാഥയായിരുന്നു, 
ഗോതമ്പുപാടങ്ങളിൽ 
മോക്ഷം തേടിയലഞ്ഞ 
ആയിരക്കണക്കിന് 
അനാഥരിൽ ഒരുവൾ. 
അവളുടെ ദൈവത്തിനും
അവർ അജ്ഞാതരായിരുന്നു... 
മോക്ഷം പ്രാപിച്ച  കുട്ടികൾ 
മോക്ഷം പ്രാപിക്കാത്ത  ആത്മാക്കളായി 
എനിക്കും നിനക്കുമിടയിൽ... 
നമ്മുടെ ഗോതമ്പുപാടങ്ങൾ 
ഇപ്പോൾ 
വരണ്ടുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു....

Friday, February 10, 2017

kÀ¸w

{]Wb¯nsâ kÀ¸Zwi\s¯¸än
\o hmNmebmbn 
kncIfneqsS \oena]SÀ¯n
HgpIp¶ ]pgsb¡pdn¨v...
Ccpfns\ tamln¨
amemJamsc¡pdn¨v...

BXvlXybnte¡v
NndIp hncn¨ InfnIÄ
GXp {]ImihoNnbmWv
tamln¨Xv?
GXp thSsâ
Akv{XamWv
BImi¯nsâ
s\©Iw ]nfÀXv?

HcmÀ¯\mZt¯msS
`qan ]nfcpt¼mÄ
\½Ä ]q¯pebpsa v \o
Xcnip`qanbn Hcp hr£w
tXmSn\pÅnÂ\n¶pw
{]]©¯nte¡v
sIm¡p\o«p¶
]£n¡pªv.

{]Wbw hncnbn¨
HmÀ½IÄ Xpgbpt¼mÄ
\nsâ I®pIfnÂ
\£{X¯nf¡w.

Ime¯nsâ \nÝeXbnÂ
hnkvarXnIÄ¡ptaÂ
\o ASbncp¶p
\nsâ kpjp]vXnbpsS CcpfnÂ
acp`qanIÄ tXSn
Hcp kÀ¸¡pªv
Cgªp\o§n.


Tuesday, October 18, 2016

വഴികൾ

മറന്നുപോവുകയാണ്
നടന്ന വഴികൾ 
സാന്താക്ലോസിന്റെ മഞ്ഞിൻ കൂടാരങ്ങൾ .

മറന്നുപോവുകയാണ് 
കിനാവെഴുതിയ സ്ളേറ്റുകൾ 
കാലം മായ്ച്ച മഷിത്തണ്ടുകൾ 

വയൽ വരമ്പത്തെ  കൊറ്റി 
ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയ മത്സ്യം 

മറന്നുപോവുകയാണ് 
വഴിയിൽ വീണ സഖാവിനെ 
പ്രണയം ചാലിച്ച ചുംബനത്തെ.

പക്ഷെ ...
നീ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു 

പിന്നിട്ട പാതകളെ, 
നാം മുറിച്ചുകടന്ന പുഴകളെ 
പച്ചപ്പ്‌ തേടിയലഞ്ഞ മരുഭൂമികളെ 
ഒരിക്കലും കയറിത്തീരാത്ത  പർവതങ്ങളെ 
കടൽത്തീരത്ത് മറന്നുവെച്ച സന്ധ്യകളെ 
കരിക്കട്ടകൊണ്ട്  നിലാവ് വരച്ച രാവുകളെ .

നീ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു 
പറയാൻ മറന്ന വാക്കുകളെ 
ചോരയിൽ ചാലിച്ച പ്രണയത്തെ 
എന്നിലെ എന്നെ...

ഞാൻ നിന്നെ എഴുതുന്നു 
എന്റെ ആസക്തിയിൽ 
ഭയത്തിൽ, പ്രണയത്തിൽ 
പുനർജ്ജനിക്കുന്നു നമ്മൾ 
അശരീരികളായി...

Wednesday, October 21, 2015

Be Silent

Be silent

The one who was lynched
For devouring what he loved
Is not your father!
Forget him
For he died a death
He well deserved
Like a street dog…
They shouted
As they pointed the trident
Towards the man next door.
Be silent
She deserved to be raped
For she seduced us
With her marble-like eyes
And voluptuous body
At the age of two…
Screamed the phallic voices
Proud of their machismo
And they moved on
To the next street
Where blood was flowing
Be silent
Almighty had
Preordained his death
For, the he was to be grown to
Question the king
Yelled  the mob in one voice
Kicking the charred body of a toddler
That still hugged the teddy bear on its chest.
As the bloodstained boots
Trampled the
Little sprouts of green
The emperor pointed to the dark skies and said.
We are conquering new heights
And the stars of good days
Have risen in the horizon…

Thursday, July 9, 2015

Corpse of a poet

The corpse of a poet…
It doesn't hang from
A tree branch
Nor its remains
Lie scattered on the railway track
The corpse of a poet…
The vultures don’t feed on it
For its is made of thorns
The splinters in the bleeding heart
The arrows that pierced the eyes
The corpse of a poet
It doesn’t whimper for the
Tears of the world
For his lover is his unspoken word
The corpse of a poet
It doesn’t
Get decomposed in a coffin
Nor the maggots devour on it
For it is the words you forget
The sunstone, the fossil…
The corpse of a poet
It just vanishes one day
Leaving behind the memories
And there begins the voyage to vacuum
To the sun
(Or to the black hole?)
The corpse of a poet

Saturday, March 21, 2015

Of Hitler and the matrimony market.

Vellithruthi Thazhathu Karutha Patteri Raman Bhattathiripad became VT Bhattathiripad and then simply VT in his efforts to “transform Brahmans into human beings”. Now, had he been alive and happened to see the matrimonial advertisement on television he would have committed suicide. Not once but many times!
If you want to progress in life you should marry a person from your own community, say today’s campaigns, blatantly so.
Want to prosper in life? Then marry a Christian if you are a Christian, marry a Nair if you are a Nair, marry an Ezhava if you are an Ezhava, they proclaim. No doubt we can expect sub-community matrimonial campaigns soon, because many such matrimonial classified advertisements are already there in the newspapers and websites, too.
Don’t know why the scheduled castes have been left out! Do the campaigners want to say that a person from scheduled caste cannot make progress if he or she marries someone from own community? Or is it that they are yet to make a potential component of the marriage market?
When a pseudo-progressive society deliberately makes ‘community beings’ out of human beings, it is nothing but natural for such obscenity to take shape even in the form advertisements. After all, the advertisements are the reflections of a attitude of a society. And the human beings are left out here, luckily though.
I would like to believe that the SC/ST communities don’t come under any of this category in the matrimonial advertisement market because they are simply human beings who cannot be put within any community bracket. They are the sons and daughters of the soil, which we cleverly stole wielding the baton of casteism.
When a society that claims to be progressive puts every community in water tight compartments they actually propagate the dangerous concept of the ‘purity of blood’, reminding the terror called Adolf Hitler and the racial laws (better known as Nuremburg Laws or Anti-Jewish laws) in the Nazi Germany.
As per records, Hitler outlined laws to protect the ‘German blood’ by regulating the marriage conflicts between those identified as Aryans and Non-Aryans. He wanted to ensure the survival of the Aryan race by blood purity and those who acted against this law were deemed to have committed the crime of ‘rassenschande’, a ‘racial crime’ by ‘polluting’ a race.

Not so long back the so-called outcastes were not permitted to take water from the wells used by the ‘upper caste’ in Kerala like other parts of the country. And when such community segregations make a comeback strongly and shamelessly, is it that we are heading back towards that black age? If so let’s clone Hitler to rule us.

Wednesday, November 5, 2014

Malayalam commercials or the art of raping a language

Malayalees play a big role in the advertisement industry in the country, it is said. And, no doubt, Kerala is the most powerful market of the consumer products. But when it comes to the voice given in the commercials why we are so artificial? Of course, one can understand the artificially ugly voice given to dub the voice of Hindi actors to give it an ‘original’ feel but why our girls make ‘zzzzzz’ out of ‘s’ thus vulgarly making ‘Malyalm’ out of Malayalam? Can the post-modern ‘mothers’ of the language provide a convincing answer?

And why all the children who dub for Malayalam advertisements either speak in English accent or the accent of some other alien languages? Is it that such distortion of the voice and the language give a commercial mileage? It is for the advertisement agencies to answer.
Earlier I thought that the agencies want an ‘elitist’ flair to the commercials and maybe they thought the original accent will not give it. If so the same should be the case of all other languages too, which is not the case. While the kids and ladies in Tamil commercials, speak chaste Tamil, the chastity has been long lost in Malayalam commercials. Why? I have no answer. But one thing is for sure – there is some element of perversion somewhere.

If artificiality is the problem with the private commercials, when it comes to the government advertisements released by the DAVP and others in Malayalam, the problem is not limited to the atrocious voice they even invent even more atrocious words breaking all our notions about language and syntax with their ‘SOCHANALAYA’ Malayalam. Unfortunately, the authorities keep mum or feign ignorance when our dear friends repeatedly rape our mother tongue with their voice and syntax, after ‘toileitfying’ it!!